La present informació legal regula l’ús del servei del web www.classicsaguilana.com que CLÀSSICS AGULLANA SLU posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del web atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CLÀSSICS AGULLANA SLU, en el moment mateix que l’Usuari accedeixi al Portal. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquell pot sofrir modificacions.

TERMES D’ÚS

CLÀSSICS AGULLANA SLU és la societat titular del web www.classicsagullana.com així com del domini [www.classicsagullana.com], entre altres.

CLÀSSICS AGULLANA SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no estigui gestionat directament pel nostre web màster.

CLÀSSICS AGULLANA SLU es reserva el dret a dur a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Titular garanteix el compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quan li siguin sol·licitades dades personals a través del present lloc web, l’Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per a exercir els seus drets conforme al que es disposa en el citat Reglament (UE) 2016/679.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a CLÀSSICS AGULLANA SLU qualsevol modificació dels mateixos amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades. CLÀSSICS AGULLANA SLU es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per a aconseguir l’èxit dels serveis posats a la disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar-se totes les dades o ser aquests inexactes CLÀSSICS AGULLANA SLU no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

CLÀSSICS AGULLANA SLU es compromet a recaptar les dades que siguin estrictament necessaris per a dur a terme el servei demandat per l’Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix CLÀSSICS AGULLANA SLU es compromet a complir amb l’haver de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@classicsagullana.com així mateix, se l’informa de la possibilitat de posar en coneixement a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades qualsevol incidència sobre el tractament de les seves dades. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades té la funció de vetllar pel compliment de la legislació i controlar la seva aplicació. Pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de l’adreça web www.aggd.es o a través del telèfon 912 66 35 17.

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de CLÀSSICS AGULLANA SLU i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Les marques, rètols, signes distintius o logos de CLÀSSICS AGULLANA SLU que apareixen en el web són titularitat de la mateixa entitat i consegüentment, estan degudament registrats.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de CLÀSSICS AGULLANA SLU no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part de CLÀSSICS AGULLANA SLU, tret que s’indiqui el contrari.